ಕನ್ನಡ ಸ್ಲೇಟ್

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಲೇಟ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

Help (F12 - switch between Kannada and English language)